Wij verwerken en gebruiken uw persoonsgegevens in overeenstemming met: 

  • De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
  • De Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen
  • Het Addendum Zorgverzekeraars 

Uw persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarvan bekend is dat ze bij u horen, zoals uw naam en geboortedatum, contactgegevens, bankrekeningnummer, kenteken en in uitzonderingsgevallen uw Burgerservicenummer (BSN). Wij verwerken deze gegevens om u van dienst te zijn. Deze gegevens worden gebruikt voor de behandeling van uw aanvraag, de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst. 

Soms zijn wij wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken, bijvoorbeeld aan de Belastingdienst. Ook kunnen wij uw gegevens gebruiken voor marketingactiviteiten. U kunt daarbij zelf aangeven welke informatie u wel of niet wilt ontvangen.
 
Om uw privacy te beschermen hebben wij organisatorische en technische maatregelen getroffen. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en wij zorgen voor een optimale beveiliging van de toegangssystemen, computernetwerken, servers en onze gebouwen. Bovendien bewaren wij de noodzakelijke gegevens niet langer dan noodzakelijk. 


Bijzondere persoonsgegevens

Onder bijzondere persoonsgegevens valt bijvoorbeeld informatie over uw gezondheid, lidmaatschap van een vakbond en een strafrechtelijk verleden. Deze gegevens worden extra zorgvuldig verwerkt, vaak door een selecte groep medewerkers die een extra geheimhoudingsovereenkomst hebben getekend. 

Medische gegevens – dat zijn alle gegevens omtrent uw gezondheid – worden verwerkt onder de verantwoordelijkheid van onze medische adviseurs. Deze gegevens worden alleen aan medewerkers verstrekt die tot de ‘medische staf’ van die medische adviseur behoren en alleen als zij die gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden. Deze medewerkers werken onder de directe verantwoordelijkheid van de medisch adviseur en zijn gebonden aan het medisch beroepsgeheim. 

Strafrechtelijke gegevens op bijvoorbeeld uw aanvraagformulier worden binnen a.s.r. alleen verwerkt door onze afdeling Veiligheidszaken. In het kader van de opsporing van fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik worden ook gegevens vastgelegd. Hierbij houden wij ons aan het Fraudeprotocol van het Verbond van Verzekeraars en het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen.


Dienstverlening door derden

Wij schakelen soms andere bedrijven in om diensten voor ons uit te voeren die te maken hebben met de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst met u. Dit zijn bijvoorbeeld een incassobureau, expertisebureaus of herverzekeraars. a.s.r. blijft verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Met deze partijen maken wij contractuele afspraken over de omgang met uw gegevens, zodat uw privacy gewaarborgd blijft.


Nieuwe ontwikkelingen

De tekst van dit Privacy statement kan door ons worden aangepast bij nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van onze bedrijfsactiviteiten of wijzigingen in wet- en regelgeving. Wij raden u dan ook aan om deze tekst met enige regelmaat te raadplegen als u onze website bezoekt. Deze tekst is voor het laatst aangepast d.d. juli 2012.